hotel-ami.de AGB

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn bestanddeel van alle overeenkomsten met hotelami.de GmbH.


2. Offerte, prijzen en betalingsvoorwaarden

Al onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Alle prijzen zijn netto en exclusief de wettelijke BTW. Wij zijn in overeenstemming met § 1 Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz van 19-06-1998 (Duitse overgangswet discontovoet) vanaf de 30ste dag na ontvangst van de rekening en nadat de rekening opeisbaar is, ook zonder voorafgaande aanmaning gerechtigd rente ter hoogte van 5 % boven het rentepercentage van de Europese Centrale Bank wegens te late betaling in rekening te brengen. (§ 284 lid. 3 Duits Burgerlijk Wetboek). De klant heeft het recht te bewijzen dat de vertragingsschade lager is. Wanneer de klant in verzuim is met opeisbare rekeningen, zijn wij gerechtigd de toegang tot zijn aanbiedingen te blokkeren totdat wij het betreffende bedrag hebben ontvangen. Onze dienstverlening is exclusief support-diensten.


3. Gegevensbescherming

De klant dient ons vrij te stellen van alle vorderingen van derden in verband met de ter beschikking gestelde gegevens. De klant stelt ons de voor het oprichten en instandhouden van de service noodzakelijke gegevens in de vorm van beeld-/tekstmateriaal kosteloos ter beschikking. Wij worden op het moment van overdracht eigenaar van deze gegevens. De documenten dienen uiterlijk één week voor de geplande upload van de Media-gegevens beschikbaar te zijn. Onze servers worden regelmatig beveiligd. Bij ons opgeslagen gegevens van klanten worden vertrouwelijk behandeld en lokaal opgeslagen.


4. Servicebeschrijving en betaling

De klant krijgt – afhankelijk van de overeenkomst – één of meer pagina’s in ons hoteloverzicht hotel-ami.de met logo, foto en tekst. Deze pagina’s worden in separate submenu’s opgeslagen en zijn vrij toegankelijk via de begrippen Plaats, Regio en Categorie. Het lay-out van onze service is vrijblijvend en kan door ons op ieder moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Op het moment dat de opdracht wordt aangenomen, wordt er een overeenkomst gesloten over het gebruik van onze service. Voor deze overeenkomst gelden de tarieven zoals deze in de op dat moment actuele prijslijst zijn genoemd. Prijsverhogingen gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn uitgesloten. De overeenkomst wordt steeds voor een periode van één jaar afgesloten en hoeft niet extra te worden opgezegd.


5. Inhoud van de reclamepagina’s

Op onze service mogen geen afbeeldingen of teksten worden gepubliceerd die geschikt zijn om derden, personen of personengroepen te beledigen of te krenken. Hetzelfde geldt voor teksten of afbeeldingen met een pornografische of seksistische achtergrond en voor teksten of afbeeldingen waarmee naar algemene rechtsovertuiging geldend recht wordt geschonden.


6. Aansprakelijkheid, schadeclaims

Wij garanderen dat onze service gedurende 98 % van de tijd beschikbaar is. Maandelijks mogen wij 2 % van de tijd gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden. Onze service bestaat uit het publiceren van uw aanbiedingen op onze site hotel-ami.de. Voor storingen op internet zijn wij niet aansprakelijk. Schadeclaims en onze aansprakelijkheid zijn daarom beperkt tot de waarde van de opdracht. Dit is niet van invloed op de wettelijke aansprakelijkheid voor grove nalatigheid en opzet.


7. Hyperlink

Voor klanten die een eigen website hebben, leggen wij een hyperlink aan. De website moet constant beschikbaar zijn voor verzoeken om informatie. Wanneer de website langere tijd niet onder de overeengekomen URL kan worden opgeroepen en wanneer er geen nieuwe URL ter beschikking wordt gesteld, kan de hyperlink worden gewist zonder dat een evenredig percentage van het betaalde bedrag wordt terugbetaald.


8. Plaats van levering / rechtbank

Plaats van levering is Heidelberg. Bevoegd is de rechtbank in Heidelberg. Eppelheim, juni 2003 http://www.hotel-ami.de hotel-ami.de GmbH, DEU 69214 Eppelheim/Heidelberg, Duitsland

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op deze website om uw gebruik van onze websites te analyseren en te begrijpen.
Leer meer